Canon Fotokopi Bölge Bayi

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda KOPİTEK KOPYALAMA SİSTEMLERİ LTD ŞTİ (“KOPİTEK”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.  KOPİTEK müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, şirket üst düzeyi ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

KOPİTEK müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Personelimizin özlük işlemlerini yapabilmek ve ücretlerini ödeyebilmek, iş başvurularını değerlendirebilmek, taraflarla imzaladığımız sözleşmeleri ifa edebilmek, sunduğumuz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek ve arşivlemek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP 

Kişisel verileriniz KOPİTEK tarafından müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşterileri, personel, şirket üst düzeyi ve 3.kişilerin kişisel verilerini Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet, telefon / Çağrı Merkezi vb. gibi her türlü yazılı, sözlü veya elektronik kanalardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden yasal mevzuat imkân ve sınırları içerisinde kaynaklardan temin edilebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kurumumuzun faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

KOPİTEK faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, KOPİTEK’İN doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi KOPİTEK’E ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, resmî kurumlar ve kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilmektedir. KOPİTEK’İN, müşterileri ve/veya müşterinin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Kurum üst düzeyi ve 3.kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz KOPİTEK tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz KOPİTEK tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bu kapsamda iletilen talepler KOPİTEK tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Kurumumuza ‘Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sülün Sk. No:8 34844 Maltepe / İstanbul’ Genel Müdürlük adresimize kimlik tevsik edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.  Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

TOP