Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

KOPİTEK faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, KOPİTEK’İN doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi KOPİTEK’E ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, resmî kurumlar ve kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilmektedir.

KOPİTEK’İN, müşterileri ve/veya müşterinin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Kurum üst düzeyi ve 3.kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz KOPİTEK tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz KOPİTEK tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişiler, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca KOPİTEK’E başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler KOPİTEK tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Kurumumuza ‘Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sülün Sk. No:8 34844 Maltepe / İstanbul’ Genel Müdürlük adresimize kimlik tevsik edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Yardım ve Destek
Sorularınızı yanıtlamak, sorunlarınızı çözmek ve bir ürününüzün onarılması gerekiyorsa sizi yönlendirmek için buradayız.
Bize Ulaşın
https://kopitek.com.tr/wp-content/uploads/2023/02/world-dot-map-gray-320x156-1.png
İstanbul: Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi, Sülün Sokak, No:8 Kopitek İş Merkezi Maltepe
Takip Edin
Aşağıdaki sosyal medya adreslerinden bizi takip edebilir ve aklınıza takılan tüm soruları iletebilirsiniz.